นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัทฯ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้กำหนดวิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บรวบรวมนำไปใช้และปกป้องดูแลความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้มาจากการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยนโยบายนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ข้อมูลกับบริษัทฯ และบังคับใช้ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

คำนิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
คุกกี้ (Cookies)
หมายถึง Text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งาน Internet ของท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม Website ของท่าน

วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้นั้น จะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการจัดทำและต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
 2. เพื่อประเมินความต้องการเพิ่มเติมด้านประกันภัยของลูกค้าของบริษัทฯ
 3. เพื่อทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ามุ่งหวัง
 4. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหม หรือเหตุที่อาจจะทำให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมซึ่งได้แจ้งมาโดยลูกค้า หรือลูกค้าอาจถูกเรียกร้องค่าเสียหายหรือกรณีอื่นใดที่ลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องอันเกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ ดูแลจัดการ และเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ/ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 5. เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวิจัยทางการตลาด
 6. เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับจรรยาบรรณหรือแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลภายใต้ศาลใด ๆ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลตามประเภทดังต่อไปนี้

 1. ชื่อ-นามสกุล, เพศ, วันเดือนปีเกิด
 2. เอกสารหรือข้อมูลบัตรประชาชน, พาสปอร์ต หรือเอกสารระบุตัวตนอื่น ๆ
 3. เอกสารหรือข้อมูลการสมรส, ครอบครัว และ/หรือผู้รับผลประโยชน์
 4. รายละเอียดที่ติดต่อ เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น
 5. รายละเอียดการจ้างงาน, รายได้, ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลหรือธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร
 6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น รายละเอียดการรักษาพยาบาล, ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น
 7. รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับใช้ในการจัดประกันภัยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 8. รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ
 9. ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนที่ลูกค้ามีอยู่
 10. ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 11. รายละเอียดของข้อมูลบัญชีผู้ใช้เว็บไซต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
 12. ข้อมูลการตอบแบบสอบถามของบริษัทฯ
 13. ข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. บริษัทฯ ได้รับจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับบริษัทฯ หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับบริษัทฯ หรือ จากความสมัครใจของท่านในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือ การโต้ตอบทาง Email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ      ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน หรือเก็บจากข้อมูลการใช้ Website ของบริษัทฯ ผ่าน Browser’s Cookies ของท่าน
 2. เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น การสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบเว็บไซต์ หรือการได้ข้อมูลมาจากบุคคลที่สาม โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น ให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่จะได้กระทำภายในกรอบที่กฎหมายให้อำนาจไว้ ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน ที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีดังต่อไปนี้

 1. บริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุ่ม
 2. คู่สัญญา ผู้ให้บริการ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น บริษัทในกลุ่มธุรกิจประกันภัย
 3. หน่วยงานด้านข้อมูลเครดิต
 4. ธนาคาร
 5. หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปง.), สำนักงานประกันสังคม, กรมสรรพากร, กรมบังคับคดี, ศาล เป็นต้น
 6. บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้สำรวจภัย, ผู้ให้บริการภายนอก เป็นต้น
 7. บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ, การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือการบริการอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของ บริษัทฯ

การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

ในกรณีที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทาง หรือองค์กรระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคล ต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย/สัญญา หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญเท่านั้น

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตราบเท่าที่ข้อมูลนั้นยังจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล ในกรณีที่ท่านยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ไปแล้ว บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายว่าด้วยการบัญชี, กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, กฎหมายภาษีอากร เป็นต้น ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ บริษัทฯ จะกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บตามความจำเป็นที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และเมื่อพ้นระยะเวลาในการเก็บแล้ว บริษัทฯ จะทำการลบทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล
 2. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
 3. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
 4. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 5. สิทธิในการเข้าถึง ขอสำเนา หรือให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 6. สิทธิในการขอรับและให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
 7. สิทธิในการขอคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 8. สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 9. สิทธิในการร้องเรียน

บริษัทฯ ใช้ Cookies อย่างไร?

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม Website จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และบริษัทฯจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ ผ่าน Internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษัทฯ ทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้ท่านสามารถ Sign in บัญชีของท่านใน Website ของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน Website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัทฯ และการใช้งาน Website ของบริษัทฯ เท่านั้น หากท่านได้กด link ไปยัง Website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน Website ของบริษัทฯ ก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏใน Website นั้นๆ แยกต่างหากจากของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมูลลงใน Website ของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันเป็นคราว ๆ ไป

ช่องทางการติดต่อบริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 35 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์:    (662) 635-5000

Fax:         (662) 635-5111

Email:    Lockton.th@lockton.com 

Website:   https://www.locktonwattana.co.th/ติดต่อเรา/

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน หากท่านประสงค์จะดำเนินการต่อ โปรดกดยอมรับ ซึ่งจะถือว่าท่านยอมรับการใช้งานคุกกี้โดยจะเป็นไปตาม นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  เพื่อเป็นข้อมูลสถิติเว็บไซต์นำไปวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ และการเข้าถึงหน้าต่างๆภายในเว็บไซต์

บันทึกการตั้งค่า