ที่ปรึกษาประกันภัยสำหรับสถาบันการเงิน

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ที่ปรึกษาประกันภัยสำหรับสถาบันการเงิน

“เราให้บริการที่ปรึกษาด้านประกันภัย เสมือนเป็นหลักประกันที่ช่วยปกป้องสถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมในโครงการขนาดใหญ่”

โดยทั่วไป สถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมเพื่อการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร หรือองค์กรให้กู้เงินต่างชาติ จะต้องตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการดังกล่าวมีการจัดประกันภัยที่ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานที่พึงได้รับในตลาดประกันภัย และเพียงพอที่จะปกป้องมูลค่าการลงทุนนั้นได้

บริการเฉพาะทางอย่างมืออาชีพ

ในฐานะผู้เชียวชาญด้านปรึกษาประกันภัย ล็อคตั้น วัฒนาฯ ได้ให้บริการให้คำปรึกษาประกันภัยแก่สถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมเพื่อการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ โดยทำการศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ เพื่อประเมินและตรวจสอบว่าการจัดประกันภัยของผู้กู้นั้นครบถ้วนเหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดการประกันภัยที่กำหนดไว้ในสัญญากับสถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมเพื่อการลงทุน รวมถึงสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านประกันภัย

ผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ในการให้บริการที่ปรึกษาประกันภัยสำหรับสถาบันการเงินของ ล็อคตั้น วัฒนาฯ จะทบทวนรายละเอียดในการจัดประกันภัยโดยผู้กู้ (และ/หรือนายหน้าประกันภัยของผู้กู้) โดยจะประเมินและตรวจสอบว่า

  • ผู้กู้ (และ/หรือนายหน้าประกันภัยของผู้กู้) ได้จัดให้มีการประกันภัยสำหรับโครงการตามความต้องการของผู้ให้กู้
  • รายละเอียดในการจัดประกันภัยโดยผู้กู้นั้น เป็นไปตามความคุ้มครองมาตรฐานที่พึงได้รับในตลาดประกันภัยสำหรับธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกัน
  • ความคุ้มครองที่จัดประกันภัยนั้นถูกต้องตรงกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม และคุ้มครองส่วนได้เสียของผู้ให้กู้
  • สิทธิและผลประโยชน์ของธนาคารในฐานะผู้ให้กู้ได้รับการคุ้มครอง ภายใต้การจัดการประกันภัยของโครงการ

บริการให้คำปรึกษาประกันภัยของเรา ยังรวมถึง

  • ทบทวนและให้คำแนะนำในการกำหนดเงื่อนไขการจัดประกันภัยที่ควรระบุไว้ในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น สัญญาการให้กู้ยืม สัญญาการก่อสร้าง และสัญญาการจัดหาวัสดุ
  • ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และความมั่นคงของสถานะทางการเงินของบริษัทผู้รับประกันภัย และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
จุดแข็งของล็อคตั้น วัฒนาฯ

ล็อคตั้น วัฒนาฯ มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการที่ปรึกษาประกันภัยสำหรับสถาบันการเงินของโครงการสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และโครงการพลังงาน-ไฟฟ้า รวมถึงโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิม หรือแบบพลังงานหมุนเวียน

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการให้บริการแก่สถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศในฐานะที่ปรึกษาประกันภัย ทำให้ล็อคตั้น วัฒนาฯ มีความเชียวชาญในการประเมินความเสี่ยงภัยของโครงการ และสามารถให้คำแนะนำเชิงรุกในการจัดการประกันภัยที่เหมาะสม เพื่อให้สถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมเพื่อการลงทุนในโครงการมั่นใจได้ว่า การจัดประกันภัยโดยผู้กู้นั้นครบถ้วน และไม่ขาดความคุ้มครองที่โครงการพึงได้รับตามมาตรฐาน

บริการของเรามุ่งดูแล ให้คำปรึกษาแก่สถาบันการเงินที่ให้กู้ยืม และมุ่งสนับสนุนให้การกู้ยืมของโครงการสำเร็จตามที่กำหนด โดยการร่วมมือและการทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและด้านอื่นๆ

นอกจากนี้ เรายังให้บริการให้คำปรึกษาประกันภัยสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสินค้าและบริการที่หลากหลาย รวมไปถึงองค์กรของบริษัทข้ามชาติต่างๆ เราจะช่วยประเมินความเสี่ยงภัยและตรวจสอบความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าการจัดการประกันภัยที่มีอยู่นั้น มีความครบถ้วน และเหมาะสมที่จะปกป้องธุรกิจของตนได้

ผู้เชี่ยวชาญของเรา
คุณสุรดี มลายอริศูนย์
ผู้อำนวยการอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext. 6101
social-icon-mail Suradee@asia.lockton.com