ประกันภัยความรับผิดผู้ขนส่ง

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยความรับผิดผู้ขนส่ง

ประกันธุรกิจความรับผิดผู้ขนส่ง เป็นประกันภัยที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรับจ้างขนส่งสินค้า สำหรับยานพาหนะขนส่งทุกประเภท ครอบคลุมถึงรถกระบะ รถบรรทุก และรถประเภทอื่นๆ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย ครอบคลุมถึงกรณีการสูญหาย ความเสียหาย หรือความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและอยู่ในช่วงระยะเวลาการรับประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะคุ้มครองเฉพาะสินค้าที่ถูกบรรทุกบนยานพาหนะขนส่ง(ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย) จนกระทั่งถึงช่วงการส่งมอบสินค้า, ครอบคลุมไปถึงการสูญหาย หรือความเสียหายในระหว่างการดำเนินการขนถ่ายสินค้าขึ้นและลงจากยานพาหนะขนส่ง ที่ดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัยเอง รวมถึงตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย