ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O)

ในปัจจุบันนี้ ธุรกิจองค์กรต่างๆ รวมถึงกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารที่เกี่ยวข้อง ต้องเผชิญกับกฎระเบียบข้อบังคับและการดำเนินคดีที่เข้มงวดมากขึ้น การตัดสินใจจากคณะผู้บริหารที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ทางธุรกิจ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท สามารถนำไปสู่การดำเนินคดีที่อาจทำให้คณะผู้บริหารเหล่านั้นต้องรับผิดส่วนบุคคลได้

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารนี้ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้เอาประกันภัยอื่นๆ รวมถึงตัวบริษัท อันเป็นผลมาจากการกระทำโดยมิชอบหรือโดยประมาทเลินเล่อจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารย่อมมีข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขความคุ้มครอง เช่นเดียวกับประกันภัยประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตาม กรมธรรม์นี้ได้ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ค่าเสียหายจากการพิพากษาของศาล และค่าเสียหายอื่นๆ ทีเป็นส่วนเกินจากค่ารับผิดส่วนแรกของกรมธรรม์

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณมิ่งขวัญ ศิริไชยยากุล
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยวิชาชีพและการเงิน
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6902
social-icon-mail Mingkwan@asia.lockton.com 

คุณวิยดา เอ่งฉ้วน
ผู้จัดการแผนกอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยวิชาชีพและการเงิน
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6901
social-icon-mail Viyada@asia.lockton.com