ประกันภัยรถยนต์กลุ่ม

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์กลุ่ม

เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการสูญหาย หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ ครอบคลุมถึงรถยนต์ รถบรรทุก หรือรถจักรยานยนต์ จากกรณีอุบัติเหตุการณ์รถชน การโจรกรรม ไฟไหม้ และความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณะ, ตลอดจนคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารอื่นในรถ รวมถึงการประกันตัวผู้ขับขี่

เราพร้อมให้บริการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกประเภท มีให้เลือกทั้งแบบภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และแบบภาคสมัครใจ