ประกันภัยรถยนต์

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์

ล็อคตั้น วัฒนาฯ ให้บริการครอบคลุมทั้งประกันภัยรถยนต์และรถจักรกยานยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) รวมทั้งประกันภัยภาคสมัครใจ ได้แก่ ประกันภัยชั้น 1, ประกันภัยชั้น 2 และชั้น 2 พิเศษ, และประกันภัยชั้น 3 และชั้น 3 พิเศษ

แบบประกันภัย ภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) ซึ่งกฎหมายบังคับให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบกจะต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.

แบบประกันภัย ภาคสมัครใจ 
เป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีความประสงค์ซื้อเพิ่มเติม เพื่อความคุ้มครองในเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของตนเอง รวมถึงความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอก เนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของผู้เอาประกันภัย

ประกันภัยประเภท 1 คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต, ร่างกาย, ทรัพย์สินบุคคลภายนอก รวมทั้งการชน ไฟไหม้ และการสูญหายของรถยนต์ที่เอาประกันภัย

ประกันภัยประเภท 2 พิเศษ คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต, ร่างกาย, ทรัพย์สินบุคคลภายนอก, การสูญหาย และไฟไหม้ของรถยนต์ที่เอาประกันภัย รวมทั้งการชนของรถยนต์ที่เอาประกันภัยกับยานพาหนะทางบก

ประกันภัยประเภท 3 พิเศษ คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต, ร่างกาย, ทรัพย์สินบุคคลภายนอก  รวมทั้งการชนของรถยนต์ที่เอาประกันภัยกับยานพาหนะทางบก

ประกันภัยประเภท 2 คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต, ร่างกาย, ทรัพย์สินบุคคลภายนอก, การสูญหาย และไฟไหม้ ของรถยนต์ที่เอาประกันภัย

ประกันภัยประเภท 3 คุ้มครองความเสียต่อชีวิต, ร่างกาย และทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น