ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ  ด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า ซึ่งจะให้ความคุ้มครองใน 4 ส่วนหลัก ดังนี้
1. คุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย ครอบคลุมทั้งการเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะและสายตา, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและชั่วคราว รวมถึงค่ารักษาพยาบาล
2. ความรับผิดทั้งชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
3. คุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
4. และรางวัลพิเศษสำหรับผู้เล่นกอล์ฟที่สามารถทำ “โฮล-อิน-วัน” ได้สำเร็จ