ประกันภัยอาชญากรรมทางการเงิน

แชร์ :

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
ประเภทประกันภัย

ประกันภัยความไม่สงบทางการเมืองและการก่อการร้าย

ธุรกิจการเงินการธนาคารในปัจจุบัน มีแนวโน้มการสูญเสียที่เกิดจากการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น ที่ส่งผลกระทบจากบุคลากรภายในองค์กรเอง หรือจากบุคคลภายนอก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่องบดุลของสถาบันการเงินการธนาคารเหล่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การประกันภัยอาชญากรรมทางการเงิน เป็นประกันภัยที่ป้องกันผลกระทบของการสูญเสียหรือความเสียหายที่รุนแรงของสถาบันการเงินการธนาคาร อันเกิดจากการทุจริตของพนักงาน การปลอมแปลงและการเปลี่ยนแปลงเอกสารทางการเงินที่นำไปใช้กระทำผิดทางกฎหมาย รวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของสถาบันการเงินการธนาคารในระหว่างการดำเนินงานของทางธนาคารเอง

ความเสี่ยงภัยที่ได้รับความคุ้มครอง
  • ความเสียหายทางการเงินที่เกิดจากการทุจริตของพนักงาน
  • การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในสถานที่ของสถาบันการเงิน
  • การสูญหายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินระหว่างการขนส่ง รวมถึงการโจรกรรมหรือการทำลายทรัพย์สินระหว่างการขนส่ง
  • ความเสียหายที่เกิดจากการปลอมแปลงเช็ค
  • ความเสียหายจากการปลอมแปลงหลักทรัพย์และตราสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
  • ความเสียหายที่เกิดจากสกุลเงินปลอม
  • ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินภายในสถานที่ของสถาบันการเงิน อันเป็นผลมาจากการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยบุคคลภายนอก
ผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณมิ่งขวัญ ศิริไชยยากุล
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยวิชาชีพและการเงิน
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6902
social-icon-mail Mingkwan@asia.lockton.com 

คุณวิยดา เอ่งฉ้วน
ผู้จัดการแผนกอาวุโส – ฝ่ายประกันภัยวิชาชีพและการเงิน
icon-phone +66(0) 2635 5000 Ext.6901
social-icon-mail Viyada@asia.lockton.com