ร่วมงานกับ เรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวล็อคตั้น วัฒนาฯ

ล็อคตั้น วัฒนาฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า”คน”เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของบริษัทฯ  เรายึดมั่นต่อวัฒนธรรมของการให้ความเคารพนับถือ  มีความซื่อสัตย์จริงใจ มีความเชื่อใจ และความเป็นธรรมในสถานที่ทำงาน 

พันธกิจของล็อคตั้น วัฒนาฯ ทางด้านบุคลากร คือ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งความรู้ทางวิชาชีพประกันภัย มาตรฐานการให้บริการ การรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ตลอดจนสามารถตอบแทนคุณค่าคืนให้แก่สังคมและชุมชน 

ลูกค้าทุกรายของล็อคตั้น วัฒนาฯ มีความเชื่อมั่นในความชำนาญด้านการบริหารความเสี่ยงภัยในบุคลากรของเรา บริษัทฯ สามารถดึงดูดคนที่มีคุณภาพและศักยภาพในการทำงานมาร่วมงานได้ เพราะเราสนับสนุนพนักงานให้ใช้ความสามารถที่มี เพิ่มพูนทักษะความชำนาญในงานที่ทำ เราพร้อมกระตุ้นและรักษาพวกเขาด้วยโครงสร้างรายได้ที่เหมาะสม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมไปถึงการมุ่งเน้นการพัฒนา และฝึกอบรมให้พนักงานมีความพร้อมในทักษะที่จำเป็นในการให้บริการลูกค้า เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถเติบโตและพัฒนาความสามารถในสายอาชีพที่เลือกทำ

เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์วัฒนธรรมการทำงาน สู่ความเป็นที่หนึ่งในการให้บริการแก่ลูกค้าของเราอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน เพื่อมุ่งหวังให้ล็อคตั้น วัฒนาฯ เป็นองค์กรที่น่าทำงาน และสามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าได้