ข้อตกลงและเงื่อนไข

แชร์ :

ในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการใช้ต่าง ๆ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ตามที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ กรุณาอ่านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนใช้เว็บไซต์นี้ เงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการแก้ไขปรับปรุงได้ตลอดเวลาโดยจะแสดงให้ปรากฎอยู่บนหน้าของเว็บไซต์นี้ โดยท่านจะต้องผูกพันต่อบรรดาเงื่อนไขที่มีการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าวด้วย ดังนั้น ท่านควรเข้ามายังหน้าเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นซึ่งมีผลผูกพันต่อท่าน

ข้อสงวนสิทธิ

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสูงสุด เนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นอย่างที่ปรากฎอยู่และปราศจากการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ตาม
บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (รวมกันเรียกว่า “บริษัทฯ“) ขอสงวนสิทธิในการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยายทางการค้าหรือตามความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บริษัทฯ ไม่รับรองว่าเว็บไซต์หรือระบบการทำงานที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาต่าง ๆ จะไม่มีข้อขัดข้องหรือไม่มีข้อผิดพลาด รวมทั้งไม่รับรองว่าข้อขัดข้องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขหรือเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์จะไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นใดที่เป็นอันตราย บริษัทฯ ไม่รับประกันหรือให้คำรับรองใด ๆ เกี่ยวกับการใช้หรือผลของการใช้เนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์นี้ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือเรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ข้อมูลและคำบรรยายต่างๆ ซึ่งปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ มิให้ถือว่าถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขทั้งหลายที่ใช้บังคับแก่สินค้าและบริการต่าง ๆ แต่เป็นเพียงการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น สำหรับรายละเอียดทั้งหมดกรุณาพิจารณาจากนโยบายหรือสัญญาของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ

เว็บไซต์นี้อาจปรากฎลิงค์ในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่บริษัทฯ ไม่ได้ดูแล บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ในการเชื่อมโยงไปใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว รวมทั้งไม่รับรองความถูกต้องของข้อความใด ๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น

ข้อจำกัดความรับผิด

แม้ว่าบริษัทฯ จะได้ใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ความผิดพลาดและการตกหล่นต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นได้ในบางกรณี ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสูงสุด บริษัทฯ ไม่ให้คำรับประกันหรือคำรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องในเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์นี้ และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความประมาทเลินเล่อ บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง จัดทำ หรือก่อให้เกิดเว็บไซต์นี้ ไม่ต้องรับผิดชดใช้ต่อท่านสำหรับความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง โดยบังเอิญ โดยมีความเกี่ยวเนื่อง โดยอ้อม หรือเป็นความเสียหายที่มีโทษอันเป็นผลมาจากการใช้ หรือการไม่สามารถใช้เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ แม้ว่าบริษัทฯ หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจะได้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดของบริษัทฯ ทั้งหมดต่อท่านสำหรับความเสียหาย ความสูญเสีย และมูลแห่งคดีต่าง ๆ จะไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระไปเพื่อการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ (ถ้ามี) บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ และจะไม่รับผิดชดใช้ต่อความเสียหายหรือการติดไวรัสต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินอื่นของท่านเสียหาย อันเป็นผลมาจากการที่ท่านได้เข้า ใช้ หรือท่องอยู่ในเว็บไซต์นี้ และรวมถึงการที่ท่านได้ดาวน์โหลดเนื้อหา ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ หรือเสียงต่างๆ จากเว็บไซต์นี้ด้วย

ข้อจำกัดในการใช้ข้อมูล

บริษัทฯ เป็นเจ้าของและเป็นผู้ควบคุมการดำเนินการของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่บริษัทฯ จะได้อนุญาตโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสาธารณะ แก้ไขดัดแปลง เก็บข้อมูลไว้ในระบบที่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ ใช้เพื่อสร้างงานที่มีการดัดแปลง โอนถ่ายข้อมูล ประกาศ ส่งผ่าน ไม่ว่าในรูปแบบหรือโดยวิธีการใดๆ จัดจำหน่าย หรือใช้ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของ เป็นผู้ดำเนินการ เป็นผู้อนุญาต หรือเป็นผู้ควบคุมในกรณีอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณและเพื่อประโยชน์ทางการค้า ท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อประโยชน์ของท่านเองเท่านั้นภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ท่านยังคงต้องเคารพต่อลิขสิทธิ์และคำประกาศความเป็นเจ้าของต่าง ๆ ทั้งหลาย ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถจัดจำหน่าย แก้ไข ดัดแปลง ส่งผ่าน นำกลับมาใช้ใหม่ นำกลับมาแสดงใหม่ หรือใช้ข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อความ รูปภาพ เสียง และวีดิโอบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนและเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่รับประกันและไม่รับรองว่าการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งปรากฎบนเว็บไซต์นี้ของท่านจะไม่ฝ่าฝืนสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก

เรื่องเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล

เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ ไม่รับรองว่าข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้จะเหมาะสมหรือสามารถใช้งานได้ในทุกสถานที่ ผู้ใดก็ตามที่ได้เข้าเว็บไซต์นี้ได้เข้าไปด้วยความประสงค์ของตนเองและต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่นนั้นๆ

ความเป็นเจ้าของข้อมูล

ข้อมูลต่าง ๆ นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านได้ส่งมายังบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะโดยผ่านทางจดหมายทางอิเล็กทรอนิค หรือโดยทางอื่น รวมถึงข้อมูล คำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่ได้มีการแสดงความเป็นเจ้าของ และถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ  ข้อมูลเหล่านี้นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำซ้ำ การชี้ชวน การเปิดเผย การส่งต่อ การตีพิมพ์ การเผยแพร่ และการประกาศ บริษัทฯ มีอิสระที่จะใช้มุมมอง แนวความคิด ความรู้ความชำนาญ หรือเทคนิคต่างๆ ซึ่งปรากฎอยู่ในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ที่ท่านได้ส่งให้แก่บริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือผ่านทางช่องทางอื่นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การพัฒนาและการทำตลาดของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้น

ทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดาเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และตราสัญลักษณ์ต่างๆ เป็นสมบัติของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้กำหนดโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นไว้ ณ ที่นี้ และเว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะได้อนุญาตไว้ ไม่มีส่วนใดที่ระบุในเว็บไซต์นี้ซึ่งอาจตีความได้ว่า เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือทำให้เกิดสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ  ซึ่งรวมไปถึงเครื่องหมายการค้าหรือตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าโดยตรง โดยปริยาย หรือโดยกฎหมายปิดปากแต่อย่างใด หากปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ห้ามท่านใช้เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้ ณ ที่นี้

การอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟท์แวร์

ในกรณีที่มีซอฟแวร์ใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ที่ท่านสามารถใช้ได้ บริษัทฯ อนุญาตให้ท่านมีสิทธิใช้แต่เป็นประเภทไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว และเป็นสิทธิที่จำกัดและเป็นการเฉพาะตัวในการที่จะดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟท์แวร์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น ทั้งนี้ จะไม่อนุญาตให้สิทธิอื่นใดในซอฟท์แวร์ดังกล่าว และบรรดาสิทธิต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟท์แวร์นั้นจะยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ  หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือเจ้าของซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งท่านไม่สามารถทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ แก้ไขดัดแปลง หรือเปลี่ยนเพื่อทำลายซอฟท์แวร์ดังกล่าวได้

ข้อพึงระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและความลับของผู้ใช้เป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าการทำธุรกรรมแก่บุคคลใดบนสื่อสาธารณะอย่างเช่นบนอินเตอร์เน็ตจะมีความเสี่ยง บริษัทฯ ได้มีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อคุ้มกันและป้องกันสิทธิส่วนบุคคลของท่าน

กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย โดยคู่สัญญาต่างๆ ตกลงให้ศาลของประเทศไทยมีเขตอำนาจอย่างเด็ดขาดเหนือศาลอื่น

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน หากท่านประสงค์จะดำเนินการต่อ โปรดกดยอมรับ ซึ่งจะถือว่าท่านยอมรับการใช้งานคุกกี้โดยจะเป็นไปตาม นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    เพื่อเป็นข้อมูลสถิติเว็บไซต์นำไปวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ และการเข้าถึงหน้าต่างๆภายในเว็บไซต์

บันทึกการตั้งค่า