งานบริการสินไหมทดแทน

แชร์ :

Lockton Claims Team are on 24-Hrs service as usual.

You can contact our team for each type of insurance claims via mobile phone and email below:

(Excluding Employee Benefit and Personal Accident Claims)

NAME & SURNAMEMOBILE PHONEEMAILTYPE OF INSURANCE CLAIMS
 Sakorn Sudsa-Ard 08-1170-1912 sakorn@lockton.com Claims Director
 Bongkot Laohaviroj 06-5731-5046 bongkot@lockton.com Associate Claims Director
 Manit Kaewkumnurd 08-0456-5209 manit@lockton.com Motor Claims
 Soraphol Jirananthraporn 09-2261-9052 soraphol@lockton.com Motor Claims
 Teerayuth Tongyoo 08-1711-0694 teerayuth@lockton.com Motor Claims
 Laliltip Khumsab 08-9119-0513 laliltip@lockton.com Motor Claims
 Niorn Hirunyasuth 08-1822-1352 niorn@lockton.com Marine, carrier Liability, Inland Transit Claims
 Pooriwit Hemyagat 08-7189-5791 Pooriwit@lockton.com Marine, carrier Liability, Inland Transit Claims
 Kanlawee Pitisom 08-0550-2761 kanlawee@lockton.com Marine, carrier Liability, Inland Transit Claims
 Pannapa Thepmahutsilp 08-1987-5350 pannapa@lockton.com MedMal, D&O, PI,Trade Credit Claims
 Krittayodh Suckhabuchaputthakhun 08-1734-6461 krittayodh@lockton.com MedMal, D&O, PI,Trade Credit Claims
 Nattaya Sophonpichet 08-6787-8300 nattaya@lockton.com MedMal, D&O, PI,Trade Credit Claims
 Siwach Khunnawatsiri 08-1813-4437 siwach@lockton.com Property & Liability claims etc.
 Wirada Chansawang 06-1392-7644 wirada@lockton.com Property & Liability claims etc.
 Boonyarit Thangtrakoon 09-2261-9772 boonyarit@lockton.com Property & Liability claims etc.
 Chutinun Sawettaphan 09-2267-7589 chutinun@lockton.com Property & Liability claims etc.
 Sunisa Suttawat 09-0989-4652 sunisa@lockton.com Property & Liability claims etc.
 Phanchita Boonyat 06-1196-5959 phanchita@lockton.com Property & Liability claims etc.
 Jakkrit Jesdangkul 09-7115-8833 Jakkrit@lockton.com Property & Liability claims etc.
 Chadaporn Kerdtong 09-3943-3431 Chadapornk@lockton.com Property & Liability claims etc.
 Puttasorn Lauhagonjanat 08-7554-8811 puttasorn@lockton.com Motorcycle, Employee Bond claims etc.
 Chuleekorn Phumsarai 08-1457-1638 chuleekorn@lockton.com Motorcycle, Employee Bond claims etc.

ที่ปรึกษาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เราพร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้วยทีมงานมืออาชีพ

ปรัชญาและวิธีการในการให้บริการสินไหมทดแทน
การให้บริการสินไหมทดแทนถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของธุรกิจประกันภัย

ลูกค้าจะได้รับการแก้ปัญหาด้านสินไหมและดำเนินการตรวจสอบความเสียหายด้วยความรวดเร็ว อีกทั้ง ลูกค้าจะได้รับการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัยอย่างครบถ้วน และ
เพื่อปกป้องประโยชน์สูงสุดของลูกค้าที่มีภายใต้กรมธรรม์แต่ละประเภทที่ได้ทำประกันภัยไว้

ทั้งหมดนี้ เพื่อให้ลูกค้ามีได้รับความมั่นใจว่า การดำเนินการด้านสินไหมทดแทนดำเนินไปด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และรวดเร็ว ด้วยทีมงานมืออาชีพจากล็อคตั้น วัฒนาฯ

เราได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดำเนินการด้านสินไหมทดแทน ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า บริษัทประกันภัย รวมถึงตัวแทนที่ดำเนินการด้านสินไหมของบริษัทประกันภัย เช่น บริษัทสำรวจภัย ทนายความ ผู้ฟื้นฟูฯลฯ เพื่อบริการจัดการงานด้านสินไหมทดแทนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

บทบาทและการให้บริการด้านสินไหมทดแทนของเรา
ล็อคตั้น วัฒนาฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนลูกค้า และพร้อมทำงานร่วมกับลูกค้า ในการบริหารจัดการด้านสินไหมทดแทน ครอบคลุมทุกขั้นตอนการทำงาน เพื่อกำกับดูแลประสิทธิภาพของการให้บริการของบริษัทผู้รับประกันภัย และบริษัทสำรวจภัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สินไหมทดแทนได้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสรุปจบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ด้านกลยุทธ์และการให้คำแนะนำ

 • ตรวจสอบและกำหนดขั้นตอน ระบบ และวิธีปฏิบัติในการดำเนินการด้านสินไหมทดแทน
 • ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และช่วยเจรจาต่อรองด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • วิเคราะห์สถิติข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้ลูกค้านำไปปรับปรุงงานบริหารความเสี่ยงภัย และเป็นข้อมูลประกอบงานต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยในปีต่อไป

ด้านการปฏิบัติการ

 • ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือทางเทคนิคในขั้นตอนการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมแทน
 • เข้าร่วมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเข้าร่วมประชุมการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทุกครั้ง
 • กำกับดูแลความคืบหน้างานด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและแจ้งข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการด้านสินไหมทดแทนให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ  
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานบริการด้านสินไหมทดแทน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ได้มีการสื่อสารกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

ด้านการให้คำแนะนำเรียนรู้

 • จัดหาคู่มือว่าด้วยเรื่องขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับลูกค้า
 • จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับลูกค้า
 • รายงานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อบังคับทางกฎหมาย หรือระบบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย


ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมฯ

คณะบุคลากรผู้ให้บริการด้านการบริหาร จัดการ และดูแลงานด้านการเรียกร้องค่าสินไหมฯ
ล็อคตั้น วัฒนาฯ มีทีมสินไหมทดแทนที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและความรู้ด้านการประกันภัย ด้านงานวิศวกรรมและงานด้านกฎหมาย ทีมงานทุกคนมีประสบการณ์ มีความทุ่มเทและมีความมุ่งมั่นจะให้บริการงานสินไหมทดแทนกับลูกค้าทุกรายตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

รายการเอกสารสำคัญประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมฯ

 1. กรณีไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือ ภัยเปียกน้ำ
 • รายงานอุบัติเหตุที่ทำขึ้นตามขั้นตอนปกติ
 • รายงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ร.ป.ภ.) (ถ้ามี)
 • ภาพถ่ายบริเวณที่เป็นเหตุและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
 • รายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย โดยระบุชื่อ ชนิด ขนาด จำนวนและราคา
 • สำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารแสดงราคาต้นทุนสินค้า stock
 • สำเนาใบเสนอราคาค่าซ่อม ที่ระบุปริมาณของงานซ่อม ค่าแรง และค่าวัสดุต่อหน่วย
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 1. กรณีกระจกอาคารแตก
 • รายงานอุบัติเหตุที่ทำขึ้นตามขั้นตอนปกติ
 • รายงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ร.ป.ภ.) (ถ้ามี)
 • ภาพถ่ายบริเวณที่เป็นเหตุและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
 • รายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย โดยระบุชื่อ ชนิด ขนาด จำนวนและราคา
 • สำเนาใบเสนอราคาค่าซ่อม ที่ระบุปริมาณของงานซ่อม ค่าแรง และค่าวัสดุต่อหน่วย
 • สำเนาใบเสร็จรับเงิน กรณีที่ได้ทำจ่ายผู้รับเหมาแล้ว
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. กรณีภัยโจรกรรม
 • ใบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวน ที่ระบุรายการทรัพย์สินที่สูญหายและเสียหาย
 • รายงานที่ทำขึ้นตามขั้นตอนปกติ
 • รายงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ร.ป.ภ.) หรือสำเนาสัญญาที่ทำกับ ร.ป.ภ.
 • ทำหนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย ไปยังบริษัท ร.ป.ภ. (รักษาสิทธิ์การไล่เบี้ยให้บริษัทประกันภัย)
 • ภาพถ่ายบริเวณที่เกิดเหตุและร่องรอยการงัดแงะ
 • รายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย โดยระบุชื่อ ชนิด ขนาด จำนวน และราคา
 • สำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารแสดงราคาต้นทุนสินค้า stock
 • สำเนาใบเสนอราคาค่าซ่อม ที่ระบุปริมาณของงานซ่อม ค่าแรง และค่าวัสดุต่อหน่วย
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. กรณีบุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บ
 • แบบฟอร์มใบแจ้งเหตุ Claim Form
 • รายงานที่ทำขึ้นตามขั้นตอนปกติ
 • รายงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ร.ป.ภ.)
 • ภาพถ่ายบริเวณที่เกิดเหตุ คนเจ็บ และบาดแผล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคนเจ็บ
 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ต้นฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ ต้นฉบับ
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณสาคร สุดสะอาด
ผู้อำนวยการ – ฝ่ายสินไหมทดแทน
Bongkot Laohaviroj
Associate Director - Corporate Risk Service, Claims Department

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน หากท่านประสงค์จะดำเนินการต่อ โปรดกดยอมรับ ซึ่งจะถือว่าท่านยอมรับการใช้งานคุกกี้โดยจะเป็นไปตาม นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  เพื่อเป็นข้อมูลสถิติเว็บไซต์นำไปวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ และการเข้าถึงหน้าต่างๆภายในเว็บไซต์

บันทึกการตั้งค่า